teaching Faculty

Mr Sanaullah

Mr. Sanaullah

Dr. Tasleem Akhtar

dr. tasleem akhtar

Dr. Tasleem Akhtar

MS. Jalwa

Mr Gauhar Ullah BS Hons Health

Mr. Gauhar Ullah

Mr. Sangeen Ullah

Mr Noorullah

Mr. Noorullah

Fazle Hakim

Mr. Fazl-e-Hakeem

Mr Iftikhar Ali

Mr. Iftikhar Ali

Hidayat Ullah

Maulana Hidayat Ullah

Moulana Iftikhar Hussain

Maulana Iftikhar Hussain

Ihtisham-ul-Haq-lecturer-Anesthesia

Mr. Ihtisham Ul Haq

Luqman BS Anesthesia

Mr. Luqman

Muhammad Ismail

Dr. Tasleem Akhtar

Mrs. Pashmila Khan

Dr. Tasleem Akhtar

ABC

Mr. Abdaal

Mr. Abdaal Khalil

Muhammad uzair - BS Surgical

Muhammad uzair

Muhammad Ishaq

Muhammad Ishaq